Na temelju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj UP.02.1.1.16.0317 u okviru poziva za dodjelu bespovratnih sredstava „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ Humanitarna udruga Dar dobrote dana 12.1.2023. godine raspisuje natječaj za radnice za pomoć i potporu starijim osobama i/iIi osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom u sklopu projekta „Zaželi RADOST – faza III“.

RADNICA ZA PRUŽANJE POTPORE I PODRŠKE STARIJIM I/ILI NEMOĆNIM OSOBAMA

RADNO MJESTO
Mjesto rada: NAŠICE, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 12
Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 12.1.2023.
Natječaj vrijedi do: 20.1.2023.

POSLOPRIMAC
Razina obrazovanja:

 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo: Nije važno
 
Opis poslova:

 • dostava namirnica,
 • pomoć u pripremi jednostavnih obroka,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pranje i glačanje rublja,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova i pomagala, plaćanje računa i sl.),
 • pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
   
  Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • punoljetnost;
 • najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje;
 • prijava u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a;
   
  Uz prijavu obvezno je priložiti:
 • molbu za posao uz naveden kontakt telefon, vlastoručno potpisanu;
 • životopis, vlastoručno potpisan;
 • presliku dokumenta o završenom stupnju obrazovanja;
 • presliku osobne iskaznice, obostrano;
 • potvrdu HZZ-a da se kandidat vodi u evidenciji nezaposlenih osoba;
 • potvrda HZMO-a o radnom stažu;
 • potvrda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog poziva, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu postupanja po isteku javnog poziva;
   
  Prednost pri zapošljavanju ostvaruju pripadnice teže zapošljivih ili ranjivih skupina koje svoju prednost dokazuju sljedećim dokumentima koje je nužno priložiti uz prijavu na natječaj:
   Žene od 50 godina starosti i više
 • preslika osobne iskaznice,
  Osobe s invaliditetom
 • nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
  Žrtve trgovanja ljudima
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
 • Žrtve obiteljskog nasilja
 • uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
  Azilantice
 • odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
  Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
 • rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
  Liječene ovisnice
 • potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
  Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
 • potvrda o otpuštanju
  Pripadnice romske nacionalne manjine
 • izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
  Beskućnice
 • rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
   
  Napomene:
  Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta potrebno je podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu: Humanitarna udruga Dar dobrote, Dudić 3D, 31500 Našice, uz naznaku: „NE OTVARATI – za natječaj – ZAŽELI RADOST – faza III“.
   
  Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
  S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete raspisane u natječaju obavljat će se razgovori.
  Dokumenti koji se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti na uvid u izvorniku.
  O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja poziva.

Poslodavac
Poslodavac: Humanitarna udruga Dar dobrote
Kontakt: pisana zamolba: Dudić 3d, 31500 Našice